Varstvo okolja

VARSTVO OKOLJA,  MERITVE HRUPA, EMISIJE SNOVI V ZRAK, OKOLJEVARSTVENA DOVOLJENJA, RAVNANJE Z ODPADKI


Na oddelku Ekologija, podjetje Kova d.o.o. svojim strankam poleg varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti, zagotavlja  tudi svetovanje s področja varstva okolja, svetovanje na področju nevarnih kemikalij, kjer vam svetovalec za kemikalije svetuje glede prevoza nevarnega blaga (ADR, RID), varnostnih listov ,…

Za vas izvajamo sledeče naloge na področju varstva okolja:

 • izdelavo modelov hrupa za industrijske vire, ceste in železnico (LimA Plus MS1 7812B)
 • določitev merilnih mest za vrednotenje obremenitve kakovosti zunanjega zraka s pomočjo programa za modeliranje emisij Austal View
 • ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja (meritve obstoječe obremenitve zunanjega zraka, oceno dodatne obremenitve zunanjega zraka, oceno celotne obremenitve zunanjega zraka)
 • določitev vplivnih območij zaradi emisije hrupa in emisije snovi v zrak
 • izdelava modelov imisijske obremenitve s programskim paketom Austal View
 • izdelavo strokovne ocene o ustreznosti varnostnega poročila v skladu z Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic
 • izdelavo ocene zvočne izolacije – elaborata gradbene fizike (akustika)
 • izdelavo strokovne ocene o ustreznosti zasnove zmanjšanja tveganja za okolje v skladu z Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic
 • strokovna pomoč pri sestavi vloge za pridobitev okoljevarstvena dovoljenja obratovanje vira hrupa (meritve hrupa določitev vrednosti kazalcev hrupa na zunanji meji območja vira, določitev meje vplivnega območja vira hrupa s programom za modeliranje hrupa, program obratovalnega monitoringa…)
 • strokovna pomoč pri sestavi vloge za pridobitev okoljevarstvena dovoljenja za obratovanje naprave, ki je vir emisije snovi v zrak (program ukrepov za zmanjševanje in preprečevanje emisije snovi v zrak, program prvih meritev in obratovalnega monitoringa, poslovnik in obratovalni dnevnik za čistilne naprave, predlog največje letne količine odpadnih plinov in največjih masnih pretokov snovi…)
 • strokovna pomoč pri sestavi vloge za pridobitev okoljevarstvena dovoljenja  Za obdelavo odpadkov v skladu s predpisom o ravnanju z odpadki (načrt ravnanja z odpadki,, strokovna ocena o vplivih na okolje…) – izdelavo okoljskih poročil za občinske prostorske načrte (OPN) in občinske podrobne prostorske načrte (OPPN) v okviru postopka CPVO
 • izdelavo poročil o vplivih nameravanega posega na okolje (PVO) v okviru postopka pridobitve okoljevarstvenega soglasja
 • izdelavo revizij poročil o vplivih na okolje, okoljskih poročil
 • izdelavo revizij okoljskih poročil in presoj sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov na varovana območja
 • izdelavo strokovnih ocen vplivov na okolje (hrup, zrak, voda, osončenje…)
 • izdelavo strokovnih ocen vplivov emisije snovi v zrak za naprave
 • izdelavo poročil o emisiji hrupa v okolje za prireditve
 • izdelavo načrtov ravnanja z odpadki
 • izdelavo letnih poročil o emisije snovi v zrak
 • izdelavo načrtov gospodarjenja z odpadki
 • izdelavo poslovnikov s področja Varstva okolja (čistilne naprave, odpadki, embalaža, lovilci olj in naftnih derivatov …)
 • svetovanje in strokovna pomoč pri pripravi podjetja na izpolnjevanje zahtev IPPC
 • strokovna pomoč pri pridobivanju o okoljevarstvenih dovoljenja(naprave/objekt, odpadki ….)
 • izdelavo bilance topil