Nevarne kemikalije

NEVARNE KEMIKALIJE, PREVOZ NEVARNEGA BLAGA (ADR/RID), SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE


Svetovalec za kemikalije

V podjetju Kova d.o.o., razpolagamo s strokovnim kadrom na področju nevarnih kemikalij, ki imajo opravljen tečaj in preizkus znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij.

Svetovalec za kemikalije bo kot pooblaščeni svetovalec za vaše podjetje poskrbel za svetovanje in sodelovanje pri:

 • pri pripravi navodil
 • pri sestavi prijave in dokumentacije za prijavo nove snovi kot take ali v obliki pripravkov za dajanje v promet organu, pristojnemu za kemikalije
 • v postopkih pridobitve dovoljenja potrdil za promet s kemikalijami in pridobitve dovoljenja ter vpis v register za promet z aktivnimi snovmi in biocidnimi sredstvi
 • pri ocenjevanju nevarnih lastnostih ter obnašanje snovi v okolju, oceni izpostavljenosti ljudi in okolja in v primeru potrebe pri izdelavi ocene tveganja, ki ga kemikalija predstavlja za zdravje ljudi in okolja
 • pri razvrščanju, pakiranju in označevanju kemikalij v skladu z zakonom in drugimi predpisi (Zkem in GHS/CLP)
 • pri sestavi in dopolnjevanju varnostnih listov
 • usposabljanje zaposlenih
 • v upravnih zadevah in postopkih pri organu pristojnem za kemikalije

Prevoz nevarnega blaga

Vsako podjetje, ki sodeluje v prometu z nevarnim blagom mora pridobiti varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga, ki pokriva področje cestnega prometa (ADR) in železniškega prometa (RID). Tudi na tem področju imamo pokrit kader z pridobljeno ustrezno izobrazbo za varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga.

V podjetju vam nudimo celovito sodelovanje in svetovanje na področju ADR/RID, in sicer:

 • preverjanje pravilnosti označevanja tovorkov – vozil
 • svetovanje pri nabavi prevoznih sredstev in določanje zahtev zanje
 • preverjanje opreme in postopkov v zvezi zakladanjem , prevozom in razkladanjem nevarnega blaga
 • usposabljanje zaposlenih
 • pripravo letnega poročila
 • izvajanje ustreznih ukrepov za preprečevanje nesreč ali hujših kršitev predpisov
 • upoštevanje predpisov, ki urejajo prevoz nevarnega blaga
 • natančna navodila o delovnem postopku

Kontakt: Metka Lah Dobovišek • Gsm: 041 602 387 • e-naslov: metka.lah@siol.net