Razvoj

Podjetje Kova d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1990. V istem letu smo kot prvo podjetje v zasbni lasti prejeli pooblastilo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. S pridobitvijo pooblastil in njegovo ohranitvijo vse do danes podjetje izkazuje nenehno skrb za poslovanje skladno z zakonodajo in nenehnim usposabljanjem svojih zaposlenih.

Razvojna naravnanost, celovito razmišljanje vodstva in nenehno raziskovanje na novih tehničnih področjih, je pogojevalo odločitev o razširitvi poslovne dejavnosti na področje požarne varnosti in varstva okolja, kjer je v letih 1994 do 1998 družba pridobila pooblastila Ministrstva za okolje in prostor.

Kakovost, nenehno izboljševanje, razvoj in zadovoljstvo odjemalcev so temeljna načela družbe Kova d.o.o., kar dokazuje pridobljen certifikat kakovosti izdan skladno s standardom SIST EN ISO 9001 v letu 1996. Sistem kakovosti na področju izvajanja meritev je bil nadgrajen in izpopolnjen z akreditacijo preizkusnega laboratorija skladno s standardom SIST EN ISO 17025. V letu 2003 pa je podjetje prejelo prvo akreditacijsko listina (LP034) za področje izvajanja meritev hrupa v naravnem in življenjskem okolju ter emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja.

Svojo strokovnost prenašamo naročnikom s svetovanjem pri uvajanju sistemov vodenja (SIST EN ISO 9001, SIST EN ISO 14001 in OHSAS 18001) od leta 1999, leto kasneje pa je podjetje pričelo z izvajanjem strokovnih nalog svetovalca za nevarne kemikalije in svetovalca za prevoz nevarnega blaga (ADR/RID).

Leta 2003 je družba dopolnila svoje storitve z izvajanjem strokovnih nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih.

Z izvajanjem strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu tudi v rudarskem okolju začnemo v podjetju leta 2003, z izdelavo splošnih aktov o varnosti in zdravja pri delu za izvajalce rudarskih del v kamnolomih, glinokopih, gramoznicah in solinah.

Z odločbo Ministrstva za gospodarstvo leta 2004 postane Kova d.o.o. organ za periodične preglede opreme pod tlakom. Marca 2007 pa podjetje izpolni zahtevam presoje sistema kakovosti s strani Slovenske Akreditacije skladno s standardom SIST EN ISO 17020 kot kontrolni organ tipa A (K-069).

Na področju požarne varnosti smo pridobili pooblastila za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov, za preizkušanje hidrantnih omrežij in za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.

Podjetje KOVA d.o.o. strmi, da z nenehnim razvojem svoje dejavnosti celovito pokriva opravljanje storitev pri svojih strankah.