Pogoji poslovanja

Pogoji določajo pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank: izvajalca – družbe KOVA d.o.o. in naročnika – naročnik storitve.

Kontrolni organ posluje kot kontrolni organ tipa A:

 • kurjena ali drugače ogrevana oprema z nevarnostjo pregrevanja: sterilizatorji, procesni reaktorji, avtoklavi
 • tlačne posode za tehnične pline, za vročo vodo in paro, za termo olja, za zemeljski plin, enostavne tlačne posode
 • varovalna oprema in tlačni pribor: varnostni ventil

Kontrolni organ tipa A deluje v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020 (K-069), na osnovi česar lahko zagotavljamo neodvisno in nepristransko izvajanje dela.

Enako velja tudi za preskusni laboratorij, ki posluje v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 (LP-034). V kontrolnem organu in preskusnem laboratoriju smo pridobili s strani Slovenske akreditacije (SA) akreditacijske listine za postopke kontrole in preskušanja (K-069 in LP-034).

DELOVNI ČAS

V družbi KOVA d.o.o. poslujemo od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00.

Izvajalci storitev izvajajo delo tudi na terenu, katerega opravljajo tudi izven navedenega delovnega časa (odvisno od pogojev in vrste dela).

Strokovni delavci na terenu so večinoma dosegljivi na GSM telefonskih številkah (podatki v zavihku kontakti).

POVPRAŠEVANJE

Stranka lahko pošlje povpraševanje:

 • po elektronski pošti info@kova.si
 • po elektronski pošti kontaktni osebi s področja storitve
 • po pošti na naslov: KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15 D, 3000 Celje.

Povpraševanja so lahko izjemoma tudi odda ustno po telefonu.

PONUDBE

Ponudbe izstavljamo na podlagi povpraševanja. Veljavnost ponudbe je določena na ponudbi. Na željo stranke se lahko po preteku ponudbe veljavnost ponudbe podaljša, vendar se vnesejo eventuelne spremembe.

NAROČANJE STORITEV

Stranka lahko naroči storitve, ki jih opravlja družba KOVA d.o.o. na naslednje načine:

 • Pošlje naročilnico
 • po elektronski pošti kontaktne osebe
 • po pošti na naslov: KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15 D, 3000 Celje
 • Naročilnico izroči osebno izvajalcu / ali v tajništvo podjetja
 • Sklene pogodbo z družbo KOVA d.o.o.

PREKLIC NAROČILA

Stranka/naročnik lahko svoje naročilo prekliče le v primeru, če naročilo še ni bilo izvedeno oz. je njegovo izvršitev mogoče preprečiti. Prejemamo le pisne preklice naročil. Rok za preklic naročila se določi v pogodbi/naročilu.

CENE STORITEV IN PLAČILO

Cene storitev družbe KOVA d.o.o. se obračunajo po veljavnem ceniku storitev (brez DDV), ki so na voljo na sedežu družbe. Davek na dodano vrednost se obračuna ob izstavitvi računa, ko je naročena storitev tudi opravljena (npr. izstavitev poročila, potrdila itd.). Potni stroški se obračunajo posebej v kolikor je bilo tako dogovorjeno.
Naročnik lahko račun zavrne v roku 8 dni po prejemu računa, po preteku tega roka zavrnitev računa ni več mogoča. Plačila o opravljeni storitvi se izvedejo v skladu s sklenjeno pogodbo. V primeru neplačevanja pogodbenih obveznosti se lahko prekine pogodbo o medsebojnem sodelovanju v skladu s pogodbeno dogovorjenim odpovednim rokom.

POGOJI ZA IZVEDBO KONTROLE

Uporabnik je dolžan pred izvedbo kontrole zagotoviti, da je oprema, ki bo predmet kontrole, ustrezno pripravljena na kontrolo in zagotoviti medije in osebje, ki izvajajo demontažo in montažo del na opremi, ki je last uporabnika. Prav tako mora kontrolnemu organu posredovati projektno dokumentacijo, ki jo kontrolni organ potrebuje za izvedbo postopka kontrole.+

NEPRISTRANSKOST IN NEODVISNOST

Kontrola in preskušanje nepristransko in neodvisno ter ni ogrožena s komercialnimi, finančnimi in drugimi pritiski. V primeru poskusa vpliva oseb ali organizacij drugih zunaj organa za periodične preglede na rezultate kontrole se kontrolor ravna po predpisanem postopku.

REKLAMACIJE
Naročnik storitve lahko odda prijavo za reklamacijo pisno na sedež podjetja (po pošti, e-mail). Izjemoma so dovoljene telefonske reklamacije vodji področja storitve, pod katero se reklamacije uvršča, vendar je potrebno tovrstno reklamacijo dopolniti tudi s pisnim zahtevkom. Reševanje reklamacij poteka v skladu s poslovnikom kakovosti družbe. Stranka je o rešitvi reklamacije tudi pisno obveščena.

PRITOŽBE IN PRIZIVI
Stranka v postopku ima možnost podajanja prizivov (t.i. ponovno odločanje o odločitvi). Naročnik lahko poda priziv na sedež kontrolnega organa, najkasneje 15 dni od dneva sprejema odločitve. Kontrolni organ imenuje komisijo, ki poda svoje mnenje direktorju. Prizivnik ima pravico sodelovati med obravnavanjem njegovega priziva, odločitev o zahtevku mora nasloviti na kontrolni organ, ki ga povabi na obravnavo. Direktor v roku 30 dni od prejema priziva pisno obvesti naročnika o odločitvi o zadevi. Zoper odločitev direktorja o zadevi ni možno vložiti novega priziva s strani naročnika.

VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI
Vsi zaposleni v družbi KOVA d.o.o., z etičnim kodeksom, varujejo tajnost podatkov in informacij ter poslovno skrivnost naročnika storitve. Družba zagotavlja ustrezno varovanje poslovnih prostorov in dokumentacije pogodbenih strank.