Pooblastila podjetja Kova

POOBLASTILA PODJETJA KOVA D.O.O.

V podjetju razpolagamo z naslednjimi veljavnimi pooblastili:

Področje Varnosti pri delu

 • izdano pooblastilo Dovoljenje za delo s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, številka: 10200-38/2021/7, z dne 02.09.2021
 • izdano pooblastilo s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, številka: 10202-1/2008-2 za izvajanje usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih

Področje Požarne varnosti

 • izdano pooblastilo s strani Ministrstva za obrambo, številka: 8450-134/2012-41-DGZR, z dne 17.04.2019 za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
 • izdano pooblastilo s strani Ministrstva za obrambo, številka: 8450-169/2011-54-DGZR, z dne 10.12.2020 za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
 • izdano pooblastilo s strani Ministrstva za obrambo, številka: 8450-156/2011-48-DGZR, z dne 22.12.2022 za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov za gasilnike FIPIS, PASTOR, GLORIA, GALLUS, ANAF, TOTAL, NEURUPPIN, IBS, MOBIAK, SIRE in TODOROVIĆ
 • izdano pooblastilo s strani Ministrstva za obrambo, številka: 8450-121/2013-20-DGZR, z dne 14.10.2022 za preizkušanje hidrantnih omrežij

Področje Kontrolnega organa

 • izdana odločba s strani Ministrstva za gospodarstvo, številka: 315-16/2008-14, z dne 28.10.2015 za organ za periodične preglede opreme pod tlakom, in sicer za:

Kurjenja ali drugače ogrevana oprema pod tlakom       Tlačne posode       Varovalna oprema in tlačni pribor

Organ za periodične preglede opravlja storitve skladno s standardom SIST EN ISO/IEC 17020, kot kontrolni organ tipa A.

Področje Varstva okolja in Preizkusnega laboratorija

 • izdano pooblastilo s strani Ministrstva za okolje in prostor, številka: 35445-15/2009-2 za izvajanje prvega ocenjevanja ter obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa na podlagi meritev hrupa po standardu SIST ISO 1996-2 v povezavi s standardom SIST ISO 1996-1
 • izdano pooblastilo s strani Ministrstva za okolje in prostor, številka: 35924-19/2009-3 za izvajanje naslednje vrste obratovalnega monitoringa  – ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja za naslednje parametre: žveplov dioksid, dušikov oksid, delce PM10
 • izdano pooblastilo s strani Ministrstva za okolje, številka: 35445-6/011-3 za izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa pooblaščena za ocenjevanje hrupa z modelnim izračunom na podlagi računskih metod:
 1. SIST ISO 9613-2 hrup zaradi obratovanja naprav in obratov
 2. NMPB-XPS 31-133 za hrup zaradi obratovanja cest
 3. RMR za hrup zaradi obratovanja železniških prog
 • izdano pooblastilo s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, številka: 35421-6/2013-2 za izvajanje obratovalnega monitoringa za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja