Ekologija I Varstvo okolja I Hrup

Na področju varstva okolja izvajamo sledeče:

 • izdelavo modelov hrupa za industrijske vire, ceste in železnico (LimA Plus MS1 7812B)
 • določitev merilnih mest za vrednotenje obremenitve kakovosti zunanjega zraka s pomočjo programa za modeliranje emisij Austal View
 • ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja (meritve obstoječe obremenitve zunanjega zraka, oceno dodatne obremenitve zunanjega zraka, oceno celotne obremenitve zunanjega zraka)
 • izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa za ocenjevanje visoko energijskega impulzivnega hrupa z meritvami na osnovi standarda ISO 10843
 • določitev vplivnih območij zaradi emisije hrupa in emisije snovi v zrak
 • izdelava modelov imisijske obremenitve s programskim paketom Austal View 
 • izdelavo strokovne ocene o ustreznosti varnostnega poročila v skladu z Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic
 • izdelavo ocene zvočne izolacije - elaborata gradbene fizike (akustika)
 • izdelavo strokovne ocene o ustreznosti zasnove zmanjšanja tveganja za okolje v skladu z Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic
 • strokovna pomoč pri sestavi vloge za pridobitev okoljevarstvena dovoljenja obratovanje vira hrupa (meritve hrupa določitev vrednosti kazalcev hrupa na zunanji meji območja vira, določitev meje vplivnega območja vira hrupa s programom za modeliranje hrupa, program obratovalnega monitoringa...)
 • strokovna pomoč pri sestavi vloge za pridobitev okoljevarstvena dovoljenja za obratovanje naprave, ki je vir emisije snovi v zrak (program ukrepov za zmanjševanje in preprečevanje emisije snovi v zrak, program prvih meritev in obratovalnega monitoringa, poslovnik in obratovalni dnevnik za čistilne naprave, predlog največje letne količine odpadnih plinov in največjih masnih pretokov snovi...)
 • strokovna pomoč pri sestavi vloge za pridobitev okoljevarstvena dovoljenja za obdelavo odpadkov v skladu s predpisom o ravnanju z odpadki (načrt ravnanja z odpadki,, strokovna ocena o vplivih na okolje...) - izdelavo okoljskih poročil za občinske prostorske načrte (OPN) in občinske podrobne prostorske načrte (OPPN) v okviru postopka CPVO
 • izdelavo poročil o vplivih nameravanega posega na okolje (PVO) v okviru postopka pridobitve okoljevarstvenega soglasja
 • izdelavo revizij poročil o vplivih na okolje, okoljskih poročil
 • izdelavo revizij okoljskih poročil in presoj sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov na varovana območja
 • izdelavo strokovnih ocen vplivov na okolje (hrup, zrak, voda, osončenje…)
 • izdelavo strokovnih ocen vplivov emisije snovi v zrak za naprave
 • izdelavo poročil o emisiji hrupa v okolje za prireditve
 • izdelavo načrtov ravnanja z odpadki
 • izdelavo letnih poročil o emisije snovi v zrak
 • izdelavo načrtov gospodarjenja z odpadki
 • izdelavo poslovnikov s področja varstva okolja (čistilne naprave, odpadki, embalaža, lovilci olj in naftnih derivatov ...)
 • svetovanje in strokovna pomoč pri pripravi podjetja na izpolnjevanje zahtev IPPC
 • strokovna pomoč pri pridobivanju o okoljevarstvenih dovoljenja(naprave/objekt, odpadki ....)
 • izdelavo bilance topil