Izjava o varnosti z oceno tveganja

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) Uradni list RS, št. 43/2011, mora vsak delodajalec v pisni obliki zagotoviti izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja, katero vam izdela strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu.

 

Izjava o varnosti je pisni dokument, s katero delodajalec jamči, da v podjetju izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, da preprečuje nevarnosti in tveganja pri delu, da obvešča svoje zaposlene o novostih in spremembah, jim daje navodila, da usposablja zaposlene s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti, da ima ustrezno organizirano podjetja glede varnosti pri delu, da izvaja promocijo zdravja na delovnem mestu, da ima izdelane interne akte o mobingu in alkoholizmu. Sestavni del izjave o varnosti je ocena tveganja. Tveganje se oceni na podlagi dejanskega stanja podjetja, kot so:

  • opredelitev nevarnosti, 
  • opredelitev delovnih mest in delavcev, ki so izpostavljeni tveagnju,
  • ocenitev stopnje tveganja,
  • določitev potrebnih ukrepov za preprečevanje tveganja/zmanjševanje tveganja,
  • revizijo izdelave ocene tveganja v primeru sprememb tehnoloških postopkov in ob uvajanju novih tehnologij, dodajanju novih delovnih mest, ob spremembi Zakonodaje.

 

Prav tako strokovni delavec varnosti in zdravja pri delu pri izdelavi Izjave o varnosti z oceno tveganja, upošteva naslednje metode ocenjevanja:

  • ocena tveganja zaradi izpostavljenosti hrupu,
  • ocena tveganja zaradi izpostavljenosti nevarnim snovem,
  • ocenjevanje tveganja za varnost in zdravje delavca pri ročnem premeščanju bremen.