Nevarne kemikalije | Prevoz nevarnega blaga (ADR/RID) | Svetovalec za kemikalije

Svetovalec za kemikalije

V podjetju Kova d.o.o., razpolagamo s strokovnim kadrom na področju nevarnih kemikalij, ki imajo opravljen tečaj in preizkus znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij.

 

Svetovalec za kemikalije bo kot pooblaščeni svetovalec za vaše podjetje poskrbel za svetovanje in sodelovanje:

 • pri pripravi navodil
 • pri sestavi prijave in dokumentacije za prijavo nove snovi kot take ali v obliki pripravkov za dajanje v promet organu, pristojnemu za kemikalije
 • v postopkih pridobitve dovoljenja potrdil za promet s kemikalijami in pridobitve dovoljenja ter vpis v register za promet z aktivnimi snovmi in biocidnimi sredstvi
 • pri ocenjevanju nevarnih lastnostih ter obnašanje snovi v okolju, oceni izpostavljenosti ljudi in okolja in v primeru potrebe pri izdelavi ocene tveganja, ki ga kemikalija predstavlja za zdravje ljudi in okolja
 • pri razvrščanju, pakiranju in označevanju kemikalij v skladu z zakonom in drugimi predpisi (Zkem in GHS/CLP)
 • pri sestavi in dopolnjevanju varnostnih listov
 • usposabljanje zaposlenih
 • v upravnih zadevah in postopkih pri organu pristojnem za kemikalije

 

Prevoz nevarnega blaga

Vsako podjetje, ki sodeluje v prometu z nevarnim blagom mora pridobiti varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga, ki pokriva področje cestnega prometa (ADR) in železniškega prometa (RID). Tudi na tem področju imamo pokrit kader z pridobljeno ustrezno izobrazbo za varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga.

 

V podjetju vam nudimo celovito sodelovanje in svetovanje na področju ADR/RID, in sicer:

 • preverjanje pravilnosti označevanja tovorkov – vozil
 • svetovanje pri nabavi prevoznih sredstev in določanje zahtev zanje
 • preverjanje opreme in postopkov v zvezi zakladanjem , prevozom in razkladanjem nevarnega blaga
 • usposabljanje zaposlenih
 • pripravo letnega poročila
 • izvajanje ustreznih ukrepov za preprečevanje nesreč ali hujših kršitev predpisov
 • upoštevanje predpisov, ki urejajo prevoz nevarnega blaga
 • natančna navodila o delovnem postopku

 

Kontakt: 

Metka Lah Dobovišek, kem. teh.

 

 

Usposabljanje – Varno delo z  nevarnimi kemikalijami

V podjetju Kova d.o.o. za vas organiziramo usposabljanje za delavce, ki rokujejo z nevarnimi kemikalijami.

 

Delavec na delavnici pod temo Varnost in zdravje pri delu z nevarnimi kemikalijami spozna določbe Zakona o varnosti in zdravju pri delu v zvezi z nevarnimi kemikalijami, spozna tveganja za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v zvezi z nevarnimi kemičnimi snovmi, predstavljene so mu pravice in dolžnosti delavca in delodajalca v zvezi z zagotavljanjem varnega dela in varnim delovnim okoljem delavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami.

 

V sklopu Varstva pred požarom se delavca seznani z požarno varnostjo in nevarnimi kemikalijami, ureditvijo proizvodnih in skladiščnih prostorov, kjer so prisotne nevarne kemikalije in požari v katerem so vključene nevarne kemikalije. V zadnjem sklopu delavnice se delavcu predstavijo naloge Svetovalca za kemikalije in sicer, sistem prepoznavanja nevarnosti kemikalij (označevanje, razvrščanje in pakiranje nevarnih snovi in zmesi Zkem in GHS/CLP), varnostne liste, kemijsko varnostno poročilo, preventivni ukrepi za zagotavljanje varnega dela in varnega delovnega okolja, predstavljeni so mu ukrepi, ki jih izvedemo v primeru izrednega dogodka (nenamerno sproščanje hlapov, razlitje, brizgi v oči in na kožo, požar,…) in ukrepi prve pomoči ob zastrupitvi z nevarnimi kemikalijami.

 

Usposabljanje – ADR

Na usposabljanju oseb, ki sodelujejo pri cestnem prevozu nevarnega blaga predstavimo osnove zakona o prevozu nevarnega blaga, dolžnosti prejemnika, pošiljatelja in prevoznika nevarnega blaga, splošne zahteve za prevoz, kot so prevozne listine, navodila za ukrepanje v primeru nesereče. Osredotočimo se na spremembe in dopolnitve ADR-ja, na predore (omejitve prevozov skozi predore, glavne nevarnosti v predorih, kategorije predorov, prometni znaki/signalizacija za predore), razvrščanje nevarnega blaga in na seznam nevarnega blaga. Pregleda se obvezna oprema v vozilu pri izvajanju prevoza nevarnega blaga, skladno z navodili za ukrepanje v primeru nesreče, dokumentacija v vozilu in zahteve za posadko v vozilu in člane posadke.