Preizkusni laboratorij

Podjetje Kova d.o.o. ima akreditiran preizkusni laboratorij LP-034 za opravljanje storitev s področja varstva okolja in izvajanja meritev kemijskih škodljivosti na delovnem mestu.

 

VARSTVO OKOLJA

 • meritve hrupa v naravnem in življenjskem okolju (SIST ISO 1996-1,2)
 • izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa za ocenjevanje visoko energijskega impulznega hrupa z meritvami na osnovi standarda ISO 10843
 • ugotavljanje ravni zvočne moči industrijskih postrojenj z več viri zvoka za vrednotenje ravni zvočnega tlaka v okolju - Inženirska metoda (SIST ISO 8297:1997)
 • ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z merjenjem zvočnega tlaka - Inženirska metoda v pretežno prostem polju nad odbojno ravnino (SIST ISO 3744:1997)
 • meritve emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja po akreditiranih standardnih metodah (pretok odpadnih plinov, celotni prah, CO, O2, NOx, SO2, celokupni organski ogljik (TOC), posamezne organske spojine, HCl, HF in celokupne kovine)

 

KAKOVOST ZUNANJEGA ZRAKA

 • meritve imisij (SO2, NOx, delci PM10, delci PM2.5)
 • meritve meteoroloških parametrov

 

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

 • meritve kemičnih parametrov na delovnem mestu (prah, kemijske škodljivosti,...) v skladu s pridobljeno akreditacijsko listino LP034
 • meritve fizikalnih parametrov na delovnem mestu (mikroklima, razsvetljava, hrup, vibracije,...)
 • meritve prezračevanja (tudi v skladu s kadilskim zakonom)
 • modeliranje (karte hrupa, protihrupna zaščita, sence, emisije)

 

 

Med prvimi v Sloveniji smo pooblaščeni za ocenjevanje hrupa z modelnim izračunom na podlagi računskih metod:

 • NMPB-XPS31-133 za hrup zaradi obratovanja cest
 • RMR za hrup zaradi obratovanja železniških prog
 • SIST ISO 9613-2 za hrup zaradi obratovanja naprav in obratov


Številka odločbe: 3150-0079/10-0005 z dne 29.10.2012.